گویش شیرازی امیرمحمد زند

خوشا شیراز

گویش شیرازی امیرمحمد زند در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۹ آبان ۱۳۹۸