آب و نقش آن در سلامتی

کاشانه مهر

گفتگو با سرکار خانم دکتر مصفا متخصص داروسازی طب سنتی در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 
 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۶ آبان ۱۳۹۸