کجو به کجو

خوشا شیراز

آیتم کجو به کجوی خوشا شیراز این هفته در کنار مسجد وکیل با گردشگرهای خارجی مصاحبه کرده است. 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲ آذر ۱۳۹۸