کجو به کجو

خوشا شیراز

آیتم کجو به کجوی خوشا شیراز این هفته در کنار مسجد وکیل با گردشگرهای خارجی مصاحبه کرده است. 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲ آذر ۱۳۹۸