صدای شما بسته شماره 6

صدای شما

مشکلات ناشی از نصب گیت و دربند برای کوچه ها و پاسخ خادم زاده معاون عمرانی شهرداری منطقه 9 شیراز 

صدای شما از شبکه فارس
۷ آذر ۱۳۹۸