مسابقه پشمک خوری با گردشگر چینی

خوشا شیراز

مسابقه پشمک خوری با گردشگر چینی در آیتم کجو به کجوی برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۳ آذر ۱۳۹۸