اهمیت حضور در انتخابات

برنامه های تلویزیونی

گفت و گو با دکتر سعید زاهد دانشیار جامعه شناسی و مسئول پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی دانشگاه شیراز در خصوص انتخابات در برنامه نگاه روز 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۶ آذر ۱۳۹۸