صدای شما بسته شماره 7

صدای شما

خوشحالی مردم از بارش باران در شیراز و آباده 

مشکلات کمبود نقدینگی 

صدای شما از شبکه فارس
۲۶ آذر ۱۳۹۸