وظایف مردم، مسئولان و نمایندگان در انتخابات

نگاه روز

وظایف مردم، مسئولان و نمایندگان در انتخابات در برنامه نگاه روز

بررسی رویداد های سطح استان فارس
۱۱ دی ۱۳۹۸