اضطراب اجتماعی

سلامت باشید

اضطراب اجتماعی مبحث برنامه سلامت باشید با حضور آقای دکتر مقیمی سارانی متخصص مغر و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۲ دی ۱۳۹۸