سخنرانی شهید سپهبد سلیمانی

سردار سلیمانی

سخنرانی شهید سپهبد سلیمانی 

 

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۴ دی ۱۳۹۸