شعرخوانی در وصف سردار دلها

سردار سلیمانی

شعرخوانی هادی فردوسی شاعر آیینی پارسی در وصف سردار دلها

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۴ دی ۱۳۹۸