شعرخوانی کافی در وصف سردار سلیمانی

سردار سلیمانی

شعرخوانی کافی در وصف سردار سلیمانی

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۵ دی ۱۳۹۸