اهوازی ها در بدرقه سلیمانی

سردار سلیمانی

مردم ولایت مدار اهواز در وداع با سردار دلها و همرزمانش سنگ تمام گذاشتند

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۵ دی ۱۳۹۸