فرمانده دلها

سردار سلیمانی

سردار سلیمانی سرداری از جنس مردم و ومحبوب قلب ها

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۵ دی ۱۳۹۸