فارس در فراق نور چشم مقاومت

سردار سلیمانی

باران چشم های فارس در فراق نور چشم مقاومت 

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۶ دی ۱۳۹۸