آخر تو شهید می شدی ای سردار

سردار سلیمانی

شعر خوانی ابراهیم پاسیار در وصف سپهبد شهید قاسم سلیمانی 

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۶ دی ۱۳۹۸