رقص اندر خون خود، مردان کنند

سردار سلیمانی

رقص اندر خون خود، مردان کنند

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۷ دی ۱۳۹۸