عاشقان سلیمانی در شیراز- تصویر

سردار سلیمانی

عاشقان سلیمانی در شیراز- تصویر

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۷ دی ۱۳۹۸