کَل کَل خواننده پرسپولیسی و بازیگر استقلالی

خوشا شیراز

کل کل آقای حامد طاها خواننده پرسپولیسی و خانم  میرعلمی بازیگر استقلالی در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۶ بهمن ۱۳۹۸