اهمیت انتخابات

ویژه برنامه های صدا و سیما

تشریح اهمیت انتخابات با حضور آقای جوکار کارشناس سیاسی در برنامه نگاه روز 

ویژه برنامه های صدا و سیما
۲۸ بهمن ۱۳۹۸