آیا شرکت در انتخابات امر به معروف است؟

انتخابات

آقای مهدوی دبیر امر به معروف و نهی از منکر فارس درباره حضور در انتخابات 

ویژه انتخابات
۳۰ بهمن ۱۳۹۸