کرونا و مسائل روانی

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر فتاحی روانشناس در رابطه با بیماری کرونا و رفتار های وسواس گونه در برابر این پدیده

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۷ اسفند ۱۳۹۸