عیدانه شبکه فارس

ویژه نوروز

تیزر ویژه برنامه عیدانه شبکه فارس 

هرشب ساعت 21:40 از شبکه فارس و 
ساعت 22 از شبکه سراسری شما

ویژه برنامه های نوروزی
۶ فروردین ۱۳۹۹