گمپ گلا - ویژه نوروز 02

گمپ گلا

گمپ گلا عیدی نوروزی شبکه فارس به کودکان و نوجوانان دلبند شما ، هر روز ساعت 16 از شبکه فارس

برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
۷ فروردین ۱۳۹۹