اجرای پرتره حاج قاسم سلیمانی

ویژه نوروز

اجرای پرتره حاج قاسم سلیمانی
توسط مهران رحمانی
 در برنامه عصر جدید

ویژه برنامه های نوروزی
۱۰ فروردین ۱۳۹۹