اصناف برای شروع به کار باید کد رهگیری بگیرند

عبور از کرونا

گفتگو با دکتر سمائی دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با بازگشایی اصناف در ایام شیوع کرونا 

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲۵ فروردین ۱۳۹۹