کمک مومنانه

فارسی شو

کمک مومنانه ورزشکاران شیرازی برای کمک به مردم شامل  بسته های خوار و بار و بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا  

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۷ فروردین ۱۳۹۹