پروژه های آبفا در سال جهش تولید

کارنامه

برنامه های شرکت آلفا برای سال 99 در بیان مهندس بهروزی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شیراز در برنامه کارنامه

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۱ اردیبهشت ۱۳۹۹