شکوه همدلی، سومین حرم اهل بیت (ع)

رزمایش همدلی

تصاویری از کمک های مومنانه شیرازی ها در رزمایش مواسات و همدلی

همه با هم علیه کرونا
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹