نذر نوع دوستی

عبور از کرونا

مهندس شمس رئیس گروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه عبور از کرونا 

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹