نکات بهداشتی برای حضور در مساجد

عبور از کرونا

مهندس شمس رئیس گروه سلامت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه عبور از کرونا 

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹