کمک مومنانه مردم مرودشت

در استان

در استان
کمک های مومنانه مردم استان فارس  در ایام شیوع کرونا 

رویداد های استان فارس
۱۱ خرداد ۱۳۹۹