تجلی مهربانی شیرازی ها در ایام کرونا

در استان

نمایش کمک های مومنانه مردم شیراز در ایام کرونا 

رویداد های استان فارس
۱۲ خرداد ۱۳۹۹