تجلی نوع دوستی پاسارگادی ها در کرونا

در استان

نمایش گوشه ای از کمک های مومنانه مردم پاسارگاد در برنامه  "در استان"

رویداد های استان فارس
۱۶ خرداد ۱۳۹۹