سم پاشی با پهباد

در استان

سم پاشی با پهباد در بهمن و بیضا 

رویداد های استان فارس
۳ تیر ۱۳۹۹