اونایی که کرونا رو ندیدن

عبور از کرونا

پخش برنامه عبور از کرونا روزهای زوج ساعت 18 و روزهای فرد تکرار 

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۱۷ تیر ۱۳۹۹