خاطره بسیار شنیدنی یک قمقمه آب 

برنامه های تلویزیونی

جمالی رزمنده دفاع مقدس در برنامه حکایت فتح
 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۹ تیر ۱۳۹۹