آیا کرونا ایمنی گروهی ایجاد می کنه؟ 

عبور از کرونا

دکتر حسن زاده دکترای اپیدمیولوژی در برنامه عبور از کرونا

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۲۴ تیر ۱۳۹۹