دلایل حمله شهید دوران به ساختمان اجلاس

فارسی شو

چرا شهید دوران به ساختمان اجلاس سران غیر متعهد حمله کرد؟ 
روایت امیر جعفری فرمانده پایگاه هوایی شهید دوران شیراز در برنامه فارسی شو

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۳۰ تیر ۱۳۹۹