کمک به تنفس مبتلایان کووید19

عبور از کرونا

دکتر رجحانی شیرازی دکترای تخصصی فیزیوتراپی و عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی در برنامه عبور از کرونا

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۸ مرداد ۱۳۹۹