تکمیل مثلث گردشگری فارس اصفهان یزد

ویژه

  تکمیل مثلث گردشگری فارس اصفهان یزد با ساخت بزرگراه شیراز -اصفهان و راه آهن شیراز -یزد
دکتر  نوبخت ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پیشنهاد ما به شما
۹ مرداد ۱۳۹۹