کمک های جهادی مردم کازرون

برنامه های تلویزیونی

کمک های مومنانه مردم کازرون در رزمایش مواسات و همدلی

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۵ مرداد ۱۳۹۹