تاثیر کرونا بر عصب بیماران

عبور از کرونا

دکتر مقدمی فوق تخصص بیماری های عفونی و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه عبور از کرونا 

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۱۷ مرداد ۱۳۹۹