شعر شیراز با لهجه شیرازی

خوشا شیراز

شعر خوانی زیبای بهنام ثمرده مجری خوش صدای رادیو با لهجه شیرازی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ مرداد ۱۳۹۹