مردم دل به نشاط شیراز

خوشا شیراز

وصف ویژگی های شیرازی ها از زبان بزرگان در بخش دمنوش برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ مرداد ۱۳۹۹