کمک های مومنانه مردم درودزن

در استان

کمک های مومنانه مردم درودزن در استمرار رزمایش مواسات و همدلی همزمان با دهه ولایت

رویداد های استان فارس
۲۰ مرداد ۱۳۹۹