برداشت گل محمدی و گلاب گیری صغاد

در استان

برداشت گل محمدی و گلاب گیری وکیل آباد صغاد در این قسمت از در استان 

رویداد های استان فارس
۲۰ مرداد ۱۳۹۹