رزمایش همدلی در اشکنان و بیضا

در استان

کمک های مومنانه مردم اشکنان و بیضا در این قسمت از در استان

رویداد های استان فارس
۱۹ مرداد ۱۳۹۹