ترشی بادمجان مخلوط و لیمو ترش

آشپزی

 تهیه ترشی بادمجان مخلوط و لیمو ترش با آموزش خانم زارعی مربی آشپزی در برنامه کاشانه مهر

اموزش انواع غذای آشپزی
۲۲ مرداد ۱۳۹۹