کاکو در گویش شیرازی

خوشا شیراز

چرا شیرازی ها  می گویند کاکو؟ 

 سخنان دکتر درودی شیراز شناس در آیتم دمنوش 

 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۴ مرداد ۱۳۹۹